Јован Воркапић, директор Републичке дирекције за имовину Републике Србије je са Jian Ximingom, директором привредног друштва Serbia Zijin Bor Copper doo Бор потписао Уговор ради давања на коришћење том друштву, без накнаде, на период од 50 година непокретности у Бору, ради обављања пословне делатности те компаније. Реч је о две „зграде науке“, прва површине у основи 499 м2, друга површине у основи 273 м2.

Друштво је основано ради обављања делатности – експлоатација руда осталих црних, обојених, племенитих и других метала, као и других делатности у складу са законом, укључујући спољно-трговинску делатност под условом да задовољава услове предвиђене законом.

Република Србија, као члан Привредног друштва Serbia Zijin Bor Copper doo Bor учествује у добити које друштво оствари пословањем непокретности, у складу са уделом које има у наведеном привредном друштву.

Компанија Zijin Bor Copper doo ће у Бору пословати у складу са највећим светским стандардима и када је у питању ефикасност и квалитет, али и заштита на раду и екологија.