Конкурси

ЈАВНИ КОНКУРСИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

Орган у коме се раднo место попуњава: Републичка дирекција за имовину Републике Србије, Београд, Краља Милана 16- Добрињска 11.

 

Радно место које се попуњава:
1. Радно место за послове уписа права јавне својине Републике Србије и анализу законитости спроведеног уписа
, у звању самостални саветник, Група за послове уписа права јавне својине РС и анализу законитости спровреденог уписа, Одељење за припрему података за евиденцију и послове уписа права јавне својине РС, Сектор за евиденцију и послове уписа јавне својине РС, - један извршилац.

2. Радно место за анализу и припрему података за евиденцију и успостављање јавне својине, један извршилац, у звању саветник, у Групи за припрему података за евиденцију, у Одељењу за припрему података за евиденцију и послове уписа права јавне својине Републике Србије, у Сектору за евиденцију и послове уписа јавне својине Републике Србије.

3. Радно место за припрему уговора,у звању саветник, Одељење за располагање становима и гаражама, Сектор за имовински поступак - један извршилац.

4. Радно место за прикупљање података у поступку заштите јавне својине, у звању саветник,у Одсеку за управљање и заштиту јавне својине у Одељењу за имовинско-правне послове у Сектору за имовински поступак -један извршилац.

5. Радно место за припрему аката и уговора, у звању саветник, Група за располагање непокретностима у јавној својини Републике Србије, у Одељењу за располагање стварима у јавној својини РС, Сектор за управљање и располагање стварима у јавној својини стеченим по сили закона - један извршилац.

6. Радно место за финансијску реализацију уговора о закупу непокретности и рефундације трошкова за потребе граничних и пограничних прелаза, у звању саветник, Група за праћење финансијске реализације уговора, Одељење за финансијско-материјалне послове, Сектор за финансијско-материјалне и опште послове – један извршилац.

7. Радно место за прикупљање података у поступку располагања објектима и стварима у јавној својини на граничним прелазима, у звању саветник, Одсек за располагање и заштиту објеката и ствари у јавној својини на граничним и пограничним прелазима, Сектор за управљање граничним и пограничним прелазима- један извршилац.

8. Радно место за спровођење поступка, у звању самосталног саветника, у Групи за припрему аката за Владу, у Одељењу за располагање грађевинским земљиштем путем отуђења и прибављања, у Сектору за грађевинско земљиште - један извршилац.