Руковођење

Опис функција руководилаца

Радом Републичке дирекције за имовину Републике Србије руководи директор Joван Воркапић.

 

Директор Joван Воркапић

 

Помоћник директора Драгана Гођевац Обрадовић, Сектор за евиденцију и послове уписа јавне својине Републике Србије

 

Помоћник директора Александра Гавриловић, Сектор за имовински поступак

 

Помоћник директора Ирена Марковић, Сектор за грађевинско земљиште

 

Помоћник директора Јелена Аничић, Сектор за финансијско-материјалне и опште послове

 

Помоћник директора Гордана Стијовић, Сектор за управљање и располагање имовином у државној својини стеченом по сили закона

 

Помоћник директора Ђорђије Рогановић, Сектор за управљање граничним и пограничним прелазима