МЕНИ
Насловна » Структура » Сектор за заштиту и контролу коришћења државне имовине и располагање грађевинским земљиштем

Сектор за заштиту и контролу коришћења државне имовине и располагање грађевинским земљиштем

Сектор за заштиту и контролу коришћења државне имовине и располагање грађевинским земљиштем обавља послове који се односе на: надзор над применом прописа којима се регулише поступак и начин располагања непокретностима и покретним стварима која су у својини Републике Србије; вођење управног поступка ради утврђивања постојања и важења правног основа за коришћење државне имовине; давање мишљења и објашњења у погледу примењивања закона и других прописа у областима у којима се врши надзор; припрему и закључивање споразума са правним лицима о уделу државне својине на средствима које користи то правно лице; стављање хипотеке на непокретности у својини Републике Србије; спровођење мера заштите државне имовине кроз контролу коришћења; иницирање поступка утврђивања законитости располагања средствима у својини Републике Србије; давање у закуп или отуђење грађевинског земљишта; спровођење поступка прикупљања документације, јавног надметања или расписивања огласа и прикупљања понуда, израде уговора; припрему одговарајућег акта Дирекције, у складу са прописима везано за управљање и располагање грађевинским земљиштем; припремање предлога аката које доноси Влада из делокруга Сектора, као и друге послове из делокруга Сектора.

У Сектору за заштиту и контролу коришћења државне имовине и располагање грађевинским земљиштем послови се обављају у оквиру следећих ужих унутрашњих јединица:

1. Одељење за заштиту државне имовине,

1.1. Група за утврђивање удела државне својине

1.2. Група за надзор

2. Одељење за контролу коришћења државне имовине

1.1. Група за грађевинско-техничке послове,

3. Одељење за располагање грађевинским земљиштем

1.1. Одсек за располагање грађевинским земљиштем

1.2. Група за техничке послове.

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења
Узми рачун и победи Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво