MENI
Naslovna » Struktura » Sektor za zaštitu i kontrolu korišćenja državne imovine i raspolaganje građevinskim zemljištem

Sektor za zaštitu i kontrolu korišćenja državne imovine i raspolaganje građevinskim zemljištem

Sektor za zaštitu i kontrolu korišćenja državne imovine i raspolaganje građevinskim zemljištem obavlja poslove koji se odnose na: nadzor nad primenom propisa kojima se reguliše postupak i način raspolaganja nepokretnostima i pokretnim stvarima koja su u svojini Republike Srbije; vođenje upravnog postupka radi utvrđivanja postojanja i važenja pravnog osnova za korišćenje državne imovine; davanje mišljenja i objašnjenja u pogledu primenjivanja zakona i drugih propisa u oblastima u kojima se vrši nadzor; pripremu i zaključivanje sporazuma sa pravnim licima o udelu državne svojine na sredstvima koje koristi to pravno lice; stavljanje hipoteke na nepokretnosti u svojini Republike Srbije; sprovođenje mera zaštite državne imovine kroz kontrolu korišćenja; iniciranje postupka utvrđivanja zakonitosti raspolaganja sredstvima u svojini Republike Srbije; davanje u zakup ili otuđenje građevinskog zemljišta; sprovođenje postupka prikupljanja dokumentacije, javnog nadmetanja ili raspisivanja oglasa i prikupljanja ponuda, izrade ugovora; pripremu odgovarajućeg akta Direkcije, u skladu sa propisima vezano za upravljanje i raspolaganje građevinskim zemljištem; pripremanje predloga akata koje donosi Vlada iz delokruga Sektora, kao i druge poslove iz delokruga Sektora.

U Sektoru za zaštitu i kontrolu korišćenja državne imovine i raspolaganje građevinskim zemljištem poslovi se obavljaju u okviru sledećih užih unutrašnjih jedinica:

1. Odeljenje za zaštitu državne imovine,

1.1. Grupa za utvrđivanje udela državne svojine

1.2. Grupa za nadzor

2. Odeljenje za kontrolu korišćenja državne imovine

1.1. Grupa za građevinsko-tehničke poslove,

3. Odeljenje za raspolaganje građevinskim zemljištem

1.1. Odsek za raspolaganje građevinskim zemljištem

1.2. Grupa za tehničke poslove.

Informatror o radu Registar nepokretnosti u javnoj svojini Stvari u javnoj svojini koje su predmet otuđenja
Uzmi račun i pobedi Narodna skupština Republike Srbije Predsednik Republike Vlada Ustavni sud Srbije Vrhovni kasacioni sud Srbije Republičko javno tužilaštvo