MENI
Naslovna » Javne nabavke

Javne nabavke

17.10.2017.

Централизована јавна набавка 15/2016

Обавештење о закљученом уговору – радне станице

04.10.2017.

Centralizovana javna nabavka 8/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – original toneri MINOLTA

21.09.2017.

Centralizovana javna nabavka 4/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – reciklirani toneri HP

20.09.2017.

Centralizovana javna nabavka 3/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – mobilna telefonija

30.08.2017.

Centralizovana javna nabavka 15/16

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – kolor štampač

20.07.2017.

Centralizovana javna nabavka 7/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Sanitarne usluge

26.06.2017.

Centralizovana javna nabavka 5/16 - Partija 16 - Osiguranja imovine za potrebe Republičke direkcije za imovinu RS

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.06.2017.

Centralizovana javna nabavka 11/2016, na period od 2 godine - Električna energija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

29.03.2017.

Centralizovana javna nabavka 1/2016

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – nameštaj

24.03.2017.

Centralizovana javna nabavka 3/2015

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – Partija 3, Euro dizel

21.02.2017.

Nabavka računarske opreme
Javna nabavka male vrednosti JNMV 5/17

Preuzmite poziv u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

06.03.2017.

Odluka o dodeli ugovora

09.03.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.02.2017.

Centralizovana javna nabavka 10/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2 (štampači)

17.02.2017.

Centralizovana javna nabavka 4/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 14 (toneri)

30.01.2017.

Nabavka usluga – Održavanje biofekalnog kolektora na GP Batrovci
Javna nabavka male vrednosti, JNMV 2/17

Preuzmite poziv u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

31.01.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 1 – pitanja i odgovori

08.02.2017.

Odluka o dodeli ugovora

24.02.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.01.2017.

Centralizovana javna nabavka 3/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 2, Evro premium BMB 95

04.01.2017.

Centralizovana javna nabavka 6/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 26 (čišćenje zgrada)

28.11.2016.

Centralizovana javna nabavka 4/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 5 (toneri)

02.11.2016.

Nabavka usluge oglašavanja u dnevnim novinama
Javna nabavka male vrednosti JNMV br. 9/16

Preuzmite poziv u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

15.11.2016.

Preuzmite Odluku o dodeli ugovora u PDF formatu

28.11.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.11.2016.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

18.10.2016.

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJAPOZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA
Javna nabavka br. 8/2016
NABAVKA MONTAŽNO – DEMONTAŽNE ATLETSKE STAZE I POMOĆNIH STAZA SA SVOM NEOPHODNOM OPREMOM, SA ZAKUPOM PODKONSTRUKCIJE, ZA POTREBE EVROPSKOG ATLETSKOG PRVENSTVA U DVORANI 2017, NA LOKACIJI „KOMBANK ARENA“ U BEOGRADU I MONTAŽA I DEMONTAŽA ISTIH, PO SISTEMU ,,KLJUČ U RUKE“

Preuzmite obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

24.10.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1

28.10.2016.

Одлука о додели уговора

02.11.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.09.2016.

Centralizovana javna nabavka 6/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2

26.09.2016.

JN 7/16 Izvođenje radova na održavanju termo-tehničkih sistema instalacija u objektima GP Horgoš

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

12.10.2016.

Obaveštenje o poništenju postupka javne nabavke

09.08.2016.

Centralizovana javna nabavka 10/15

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - Partija 2 (štampači)

08.07.2016.

Centralizovana javna nabavka 5/16

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 16

21.06.2016.

Centralizovana javna nabavka 2/14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 14

06.05.2016.

Javna nabavka male vrednosti broj 4/2016, izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji objekata - kontejnera na graničnom prelazu Batrovci

Preuzmite poziv u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1

Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2

Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3

Odluka o dodeli ugovora

25.07.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.08.2016.

Odluka o izmeni ugovora

13.04.2016.

Javna nabavka male vrednosti broj 3/2016, za nabavku usluga – oglašavanje u dnevnim novinama

Preuzmite poziv u DOC formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u DOC formatu

Odluka o dodeli ugovora

18.12.2015.

Pregovarački postupak bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda javne nabavke broj 13/2015

Preuzmite obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

Odluka o dodeli ugovora

17.06.2015.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
u otvorenom postupku centralizovane javne nabavke CJN 2/2014 za nabavku računarskog materijala Partija 14 – reciklirani toneri za HP uređaje

Vrsta predmeta: dobra

Preuzmite obaveštenje u DOC formatu

17.06.2015.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
u otvorenom postupku centralizovane javne nabavke CJN 2/2014 za nabavku računarskog materijala Partija 9 – originalni toneri za SAMSUNG uređaje

Vrsta predmeta: dobra

Preuzmite obaveštenje u DOC formatu

17.06.2015.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
u otvorenom postupku centralizovane javne nabavke CJN 3/2014 za nabavku kancelarijskog materijala, Partija 6 - obrasci, sveske, blokovi, stikeri, rokovnici i mape

Vrsta predmeta: dobra

Preuzmite obaveštenje u DOC formatu

07.04.2015.

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA
KUPOVINA NEKRETNINA

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda(.docx)

Konkursna dokumentacija(.doc)

05.03.2015.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE
u postupku javne nabavke male vrednosti broj 2/2015,
za nabavku usluga – oglašavanje u dnevnim novinama

Nabavka usluga - oglašavanje u dnevnim novinama

Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije(.pdf)

Izmena konkursne dokumentacije(.doc)

Preuzmite odluku u PDF formatu

Preuzmite poziv u DOC formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u DOC formatu

21.01.2015.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
u otvorenom postupku centralizovane javne nabavke CJN 5/2014 za nabavku dobara - goriva i maziva

Vrsta predmeta: dobra - gorivo i mazivo ( Evro premium BMB 95).

Preuzmite obaveštenje u DOC formatu

21.01.2015.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
u otvorenom postupku centralizovane javne nabavke CJN 5/2014 za nabavku dobara - goriva i maziva

Vrsta predmeta: dobra - gorivo i mazivo ( Evro dizel).

Preuzmite obaveštenje u DOC formatu

05.08.2014.

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA NABAVKU USLUGA – STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI OBJEKTA NEMAČKE ŠKOLE U BEOGRADU

Preuzmite poziv u DOC formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u DOC formatu

03.07.2014.

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA NABAVKU USLUGA – STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI OBJEKTA NEMAČKE ŠKOLE U BEOGRADU

Preuzmite poziv u DOC formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u DOC formatu

Preuzmite odluku o obustavi postupka

29.04.2014.

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BROJ 5/2014, ZA NABAVKU USLUGA - SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ZAPOSLENIH

Preuzmite poziv u DOC formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u DOC formatu

08.04.2014.

Na osnovu člana 109. Zakona o javnim nabavkama (''Sl. glasnik RS'' br. 124/12) direktor Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije donosi

O D L U K U
obustavi postupka

Obustavlja se postupak javne nabavke male vrednosti JN 4 za 2014. godinu, za javnu nabavku usluga - specifična zdravstvena zaštita zaposlenih (sistematski lekarski pregled).

O b r a z l o ž e nj e

Za javnu nabavku usluga - specifična zdravstvena zaštita zaposlenih (sistematski lekarski pregled), za zaposlene u Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije, redni broj JN 4 za 2014. godinu, naručilac je objavio poziv za dostavljanje ponuda 08 broj 404-83/2014 od 10.03.2014. godine na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca.

Do isteka roka za podnošenje ponuda, na adresu naručioca, Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, ul. Gračanička br. 8, prispelo je 6 (šest) ponuda, i to: Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ''Železnice Srbije'', Dom zdravlja ''Dr. Simo Milošević'' Čukarica, Dom zdravlja ''Vizim'', Opšta bolnica ''Medicinski sistem Beograd'', Dom zdravlja ''Clinicanova'', Dom zdravlja ''Euromedik''.

Članovi Komisije za javnu nabavku usluga - specifična zdravstvena zaštita zaposlenih (sistematski lekarski pregled), za zaposlene u Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije, u postupku predlaganja ponuđača sa kojim će se zaključiti ugovor utvrdila je da u toku postupka javne nabavke nije sprovedena komunikacija naručioca sa ponuđačima čime nije postupljeno po odredbi člana 63. Zakona o javnim nabavkama, odnosno da pitanja ponuđača i odgovori naručioca nisu bili objavljeni na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, i na taj način nisu omogućene svim ponuđačima dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, čime nije omogućeno svim ponuđačima u postupku javne nabavke da budu upoznati sa sadržajem pitanja i odgovora.

Na osnovu napred navedenog, prihvaćen je predlog Komisije za javnu nabavku usluga, te je doneta odluka kao u dispozitivu.

Postupak javne nabavke predmetnih usluga, biće sproveden po objavljivanju obaveštenja o obustavi postupka javne nabavke na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

DIREKTOR   
Jovan Vorkapić

Preuzmite odluku u DOC formatu

10.03.2014.

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA NABAVKU USLUGA - SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ZAPOSLENIH

Preuzmite poziv u DOC formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u DOC formatu

28.02.2014.

OBAVEŠTENJE
o izmeni konkursne dokumentacije, i produženju roka za podnošenje ponude, u postupku javne nabavke male vrednosti broj 3/2014, za nabavku usluga – oglašavanje u dnevnim novinama

U skladu sa čl. 63. st. 1. i 5. Zakona o javnim nabavkama (''Sl. glasnik RS'' br. 124/12), u postupku javne nabavke redni broj JN 3 za 2014. godinu, čiji je predmet nabavka usluga -oglašavanje u dnevnim novinama, za potrebe Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, usled tehničke greške naručioca, menja se Konkursna dokumentacija.

Na osnovu napred iznetog, naručilac – Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, produžuje rok za podnošenje ponude ponuđačima, za 3 (tri) dana, tako da je rok umesto:

najkasnije do 6.03.2014. godine, do 12:00 časova,

sada:

najkasnije do 10.03.2014. godine, do 12:00 časova.

U skladu sa produženjem roka za podnošenje ponuda za 3 (tri) dana, odluka o dodeli ugovora biće dostavljena ponuđačima u roku od 3 (tri) dana od dana donošenja odluke, odnosno najkasnije do 14.03.2014. godine.

Prilog: Konkursna dokumentacija.

član komisije
Jelisaveta Petošević

26.02.2014.

Poziv za podnošenje ponude
u postupku javne nabavke male vrednosti broj 3/2014,
za nabavku usluga – oglašavanje u dnevnim novinama

Preuzmite poziv u DOC formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u DOC formatu

14.02.2014.

Poziv za podnošenje ponude
u postupku javne nabavke male vrednosti
broj 2/2014, za nabavku dobra -
administrativni materijal

Preuzmite poziv u DOC formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u DOC formatu

07.02.2014.

OBAVEŠTENJE o izmeni konkursne dokumentacije, i produženju roka za podnošenje ponude, u javnoj nabavci broj 1 za 2014. godinu nabavka dobra – električne energije

U skladu sa čl. 63. st. 1. i 5. Zakona o javnim nabavkama (''Sl. glasnik RS'' br. 124/12), u postupku javne nabavke redni broj JN 1 za 2014. godinu, čiji je predmet nabavka dobra – električne energije za potrebe Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, usled tehničke greške naručioca, menja se Konkursna dokumentacija.

Na osnovu napred iznetog, naručilac – Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, produžuje rok za podnošenje ponude ponuđačima, za 2 (dva) dana, tako da je rok umesto:

najkasnije do 10.02.2014. godine, do 12:00 časova,

sada:

najkasnije do 12.02.2014. godine, do 12:00 časova.

U skladu sa produženjem roka za podnošenje ponuda za 2 (dva) dana, Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 5 (pet) dana od dana otvaranja ponuda, odnosno najkasnije do 17.02.2014. godine. Dostava odluke o dodeli ugovora biće u roku od 3 (tri) dana od dana donošenja odluke, odnosno najkasnije do 20.02.2014. godine.

Prilog: Konkursna dokumentacija.

član komisije
Kosta Mirković

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u DOC formatu

29.01.2014.

Javna nabavke male vrednosti
broj 14/2013, za nabavku usluga - osiguranje
objekata i opreme na novom graničnom prelazu
"Horgoš"

Preuzmite poziv u DOC formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

10.01.2014.

Nabavka električne energije za potrebe objekata kojima upravlja Republička direkcija za imovinu Republike Srbije

Preuzmite poziv u DOC formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u DOC formatu

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava u postupku javne nabavke male vrednosti broj 14/2013, za nabavku usluga - osiguranje objekata i opreme na novom graničnom prelazu "Horgoš"

12.12.2013.

Obaveštavamo sve zainteresovane ponuđače da je u postupku javne nabavke male vrednosti broj 14/2013, za nabavku usluga - osiguranje objekata i opreme na novom graničnom prelazu "Horgoš" podnosilac zahteva “Wiener Stadtiche osiguranje a.d.o. Beograd” u svojstvu ponuđača blagovremeno podneo zahtev za zaštitu prava 08 broj 404-230/13, dana 9. decembra 2013. godine.

U skladu sa čl. 150 stav 1 Zakona o javnim nabavkama zahtev za zaštitu prava zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke, do donošenja odluke o podnetom zahtevu za zaštitu prava. Nakon donošenja odgovarajuće odluke naručioca svi zainteresovani ponuđači biće blagovremeno obavešteni o produženju rokova u napred navedenom postupku, a naručilac će svoju odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i na vebsajtu Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije.

član komisije
Olivera Jejinić

Poziv za podnošenje ponude
u postupku javne nabavke male vrednosti broj 14/2013, za nabavku usluga - osiguranje objekata i opreme na novom graničnom prelazu "Horgoš"

06.12.2013.

Pozivamo vas da Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije, na osnovu člana 39. st. 5. Zakona o javnim nabavkama (''Sl. glasnik RS'' br. 124/12), i člana 9. Pravilnika o postupku javne nabavke male vrednosti („Službeni glasnik RS“ br. 50/2009), podnesete ponudu za nabavku usluga - osiguranje objekata i opreme na novom graničnom prelazu "Horgoš".

Ponuđač mora ispunjavati uslove za učestvovanje u postupku, u skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'' br. 124/12), a ponudu priprema i dostavlja u skladu sa pozivom i konkursnom dokumentacijom, koju vam dostavljamo u prilogu.

Ponudu dostaviti u pisanom obliku, na srpskom jeziku, u zatvorenoj koverti, u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja poziva za podnošenje ponude, odnosno najkasnije do 13.12.2013. godine, do 12:00 časova, na adresu naručioca: Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, 11.000 Beograd, ul. Gračanička br. 8, sa naznakom NE OTVARATI - PONUDA ZA OSIGURANJE OBJEKATA I OPREME NA NOVOM GRANIČNOM PRELAZU "HORGOŠ" - JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI broj 14/2013, a na poleđini koverte naznačiti: pun naziv, broj telefona i adresu Ponuđača

Obrazac ponude mora biti overen i potpisan od strane ovlašćenog lica Ponuđača.

Javno otvaranje ponuda će se obaviti istog dana, odnosno 13.12.2013. godine, u 13:00 časova u prostorijama Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, u ul. Gračanička br. 8, u Beogradu.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici ponuđača, koji pre početka otvaranja ponuda moraju Komisiji za javne nabavke uručiti pismena ovlašćenja za učešće u postupku otvaranja ponuda.

Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 2 (dva) dana od dana otvaranja ponuda, odnosno najkasnije do 16.12.2013. godine. Dostava odluke o dodeli ugovora biće u roku od 2 (dva) dana od dana donošenja odluke, odnosno najkasnije do 18.12.2013. godine.

član komisije
Olivera Jejinić

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u DOC formatu

Poziv za podnošenje ponude
u postupku javne nabavke male vrednosti broj 13/2013, za nabavku dobara – goriva putem kartica za gorivo

03.12.2013.

Pozivamo vas da Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije, na osnovu člana 39. st. 5. Zakona o javnim nabavkama (''Sl. glasnik RS'' br. 124/12), i člana 9. Pravilnika o postupku javne nabavke male vrednosti („Službeni glasnik RS“ br. 50/2009), podnesete ponudu za nabavku dobara - goriva putem kartica za gorivo.

Ponuđač mora ispunjavati uslove za učestvovanje u postupku, u skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'' br. 124/12), a ponudu priprema i dostavlja u skladu sa pozivom i konkursnom dokumentacijom, koju vam dostavljamo u prilogu.

Izbor najpovoljnije ponude u predmetnoj javnoj nabavci izvršiće se na osnovu kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude. Ocenjivanje i rangiranje ispravnih ponuda vršiće se prema sledećim kriterijumima: 1. mreža maloprodajnih objekata - benzinskih stanica po svim gradovima, na teritoriji Republike Srbije, kao i na svim putnim pravcima (60 pondera) i 2. ponuđena cena (40 pondera)..

Ponudu dostaviti u pisanom obliku, na srpskom jeziku, u zatvorenoj koverti, u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja poziva za podnošenje ponude, odnosno najkasnije do 10.12.2013. godine, do 12:00 časova, na adresu naručioca: Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, 11.000 Beograd, ul. Gračanička br. 8, sa naznakom ''NE OTVARATI - PONUDA ZA GORIVO PUTEM KARTICA ZA GORIVO" - JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI broj 13/2013, a na poleđini koverte naznačiti: pun naziv, broj telefona i adresu Ponuđača

Obrazac ponude mora biti overen i potpisan od strane ovlašćenog lica Ponuđača.

Javno otvaranje ponuda će se obaviti istog dana, odnosno 10.12.2013. godine, u 13:00 časova u prostorijama Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, u ul. Gračanička br. 8, u Beogradu.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici ponuđača, koji pre početka otvaranja ponuda moraju Komisiji za javne nabavke uručiti pismena ovlašćenja za učešće u postupku otvaranja ponuda. Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 2 (dva) dana od dana otvaranja ponuda, odnosno najkasnije do 12.12.2013. godine. Dostava odluke o dodeli ugovora biće u roku od 2 (dva) dana od dana donošenja odluke, odnosno najkasnije do 14.12.2013. godine.

član komisije
Snežana Ficko

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (.doc)

Informatror o radu Registar nepokretnosti u javnoj svojini Stvari u javnoj svojini koje su predmet otuđenja
Uzmi račun i pobedi Narodna skupština Republike Srbije Predsednik Republike Vlada Ustavni sud Srbije Vrhovni kasacioni sud Srbije Republičko javno tužilaštvo