МЕНИ
Насловна » Структура » Сектор за имовински поступак

Сектор за имовински поступак

Сектор за имовински поступак обавља послове који се односе на: прибављање, отуђење, давање на коришћење, односно у закуп непокретности у државној својини, као и стављање хипотеке на непокретности у својини Републике Србије; распоређивање на коришћење пословних зграда и пословних просторија; спровођење поступка прикупљања документације и израде уговора; припремање предлога аката које доносиВладаиз делокруга Сектора; вршење појединачних радњи у управном поступку; припрему одговарајућег акта о давању сагласности Дирекције у областима за које је Дирекција надлежна; иницирање поступка утврђивања законитости располагања средствима у својини Републике Србије; послове везане за закуп станова, гаража и гаражних места у државној својини; откуп и стицање сусвојине на становима у државној својини; припрему предлога аката које доноси Владау поступкурасполагање службеним становима и друге послове из делокруга Сектора.

У Сектору за имовински поступак послови се обављају у оквиру следећих ужих унутрашњих јединица:

1) Одељење за имовинске послове

(1) Одсек за располагање и управљање државном имовином,

(2) Одсек за припрему аката и уговарање,

(3) Група за грађевинско-техничке послове

2) Одељење за располагање становима и гаражама у државној својини

Одељење за имовинске послове обавља послове који се односе на: прибављање, отуђење, давање на коришћење, односно у закуп непокретности у државној својини; распоређивање на коришћење пословних зграда и пословних просторија; припремање предлога аката које доносиВлада из делокруга Одељења; припрему акта о давању сагласности Дирекције у областима за које је Дирекција надлежна; поступак уговарања у случајевима прибављања, отуђења и давања на коришћење, односно у закуп непокретности које користе државни органи и организације и органи локалне самоуправе, стављање хипотеке на непокретности у својини Републике Србије; као и друге послове из делокруга Одељења.

(1) Одсек за располагање и управљање државном имовином обавља послове који се односе на: прибављање, отуђење, давање на коришћење, односно у закуп непокретности у државној својини по захтевима територијалних јединица и локалне самоуправе и јавних служби и спровођење поступка располагања имовином бивше СРЈ; припрему одговарајућег акта о давању сагласности Дирекције у областима за које је Дирекција надлежна; стављање хипотеке на непокретности у својини Републике Србије, као и друге послове из делокруга Одсека.

(2) Одсек за припрему аката и уговарање обавља послове који се односе на: располагање и управљање државном имовином по захтевима државних органа и организација дипломатско-конзуларних представништава; распоређивање на коришћење пословних зграда и пословних просторија; поступак уговарања у случајевима прибављања, отуђења и давања на коришћење, односно у закуп непокретности које користе државни органи и организације, као и друге послове из делокруга Одсека.

(3) Група за грађевинско-техничке послове обавља послове који се односе на: спровођење поступка адаптације, реконструкције, ревитализације, одржавања и заштите средстава у државној својини ради њиховог довођења у функцију; израда предмера и предрачуна радова; сповођење поступка тендера и избора најповољнијег извођача радова, као и друге послове из делокруга Групе.

Одељење за располагање становима и гаражама у државној својини обавља послове који се односе на: закуп станова, гаража и гаражних места у државној својини; откуп и стицање сусвојине на становима у државној својини; припрему предлога аката које доноси Влада у поступкурасполагања службеним становима, као и друге послове из делокруга Одељења.