MENI
Naslovna » Struktura » Sektor za upravljanje i raspolaganje imovinom u državnoj svojini stečenom po sili zakona

Sektor za upravljanje i raspolaganje imovinom u državnoj svojini stečenom po sili zakona

Sektor za upravljanje i raspolaganje imovinom u državnoj svojini stečenom po sili zakona obavlja poslove koji se odnose na: preuzimanje nepokretnih i pokretnih stvari stečenih po poreskom postupku, u postupku stečaja i po drugom zakonskom osnovu, sprovođenje postupka utvrđivanje statusa i stanja preuzetih nepokretnih i pokretnih stvari, sprovođenje postupka prikupljanja dokumentacije i izrade ugovora, vršenje poslova upravljanja i raspolaganja tim stvarima, sprovođenje postupka raspolaganja stečenom imovinom po zahtevima državnih organa i organizacija, organa i organizacija teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i javnih službi, sprovođenje postupka otuđenja, davanja na korišćenje, odnosno u zakup nepokretnosti u državnoj svojini, pripremu odgovarajućeg akta Direkcije, u skladu sa propisima vezano za upravljanje i raspolaganje tim stvarima; podnošenje inicijative za preuzimanje pravnih mera i radnji u cilju zaštite imovinskih prava i interesa Republike Srbije, pripremanje predloga akata za davanje na korišćenje ili otuđenje stvari stečenih u državnu svojinu po sili zakona, pripremanje predloga akata koje donosi Vlada iz delokruga Sektora, kao i druge poslove iz delokruga Sektora.

U Sektoru za upravljanje i raspolaganje imovinom u državnoj svojini stečenoj po sili zakona poslovi se obavljaju u okviru sledećih užih unutrašnjih jedinica:

1. Odeljenje za upravljanje i raspolaganje imovinom u državnoj svojini stečenom po poreskom postupku i drugom zakonskom osnovu,

2. Odeljenje za upravljanje i raspolaganje imovinom u državnoj svojini stečenom u postupku stečaja.

Odeljenje za upravljanje i raspolaganje imovinom u državnoj svojini stečenom po poreskom postupku i drugom zakonskom osnovu obavlja poslove koji se odnose na: preuzimanje nepokretnih i pokretnih stvari, sprovođenje postupka utvrđivanje statusa i stanja nepokretnih i pokretnih stvari, sprovođenje postupka prikupljanja dokumentacije i izrade ugovora sa organima kojima je imovina poverena na čuvanje do određivanja konačnog korisnika, sprovođenje postupka upravljanja stečenom imovinom po zahtevima državnih organa i organizacija, organa i organizacija teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i javnih službi, sprovođenje postupka davanja na korišćenje, odnosno određivanja korisnika na stečenoj imovini, sprovođenje postupka davanja u zakup stečene imovine i izrada ugovora, sprovođenje postupka raspolaganja stečenom imovinom u postupku javne licitacije ili postupku prikupljanja pismenih ponuda, pripremu odgovarajućih akata u skladu sa propisima vezano za upravljanje i raspolaganje tim stvarima; pripremanje akata o podnošenju inicijative za preuzimanje pravnih mera i radnji u cilju zaštite imovinskih prava i interesa Republike Srbije, pripremanje predloga akata koje donosi Vlada iz delokruga Odeljenja, kao i druge poslove iz delokruga Odeljenja.

U Odeljenju za upravljanje i raspolaganje imovinom u državnoj svojini stečenom po poreskom postupku i drugom zakonskom osnovu poslovi se obavljaju u okviru sledećih užih unutrašnjih jedinica:

1.1. Odsek za upravljanje imovinom u državnoj svojini stečenom po poreskom postupku i drugom zakonskom osnovu,

1.2. Odsek za raspolaganje imovinom u državnoj svojini stečenom po poreskom postupku i drugom zakonskom osnovu.

U Odeljenju za upravljanje i raspolaganje imovinom u državnoj svojini stečenom u postupku stečaja poslovi se obavljaju u okviru sledećih užih unutrašnjih jedinica:

1.1. Odsek za upravljanje imovinom u državnoj svojini stečenom u postupku stečaja,

1.2. Odsek za raspolaganje imovinom u državnoj svojini stečenom u postupku stečaja.

Informatror o radu Registar nepokretnosti u javnoj svojini Stvari u javnoj svojini koje su predmet otuđenja
Uzmi račun i pobedi Narodna skupština Republike Srbije Predsednik Republike Vlada Ustavni sud Srbije Vrhovni kasacioni sud Srbije Republičko javno tužilaštvo