MENI
Naslovna » Struktura » Sektor za finansijsko-materijalne i opšte poslove

Sektor za finansijsko-materijalne i opšte poslove

Sektor za finansijsko-materijalne i opšte poslove obavlja poslove koji se odnose na: finansijsku realizaciju akatau vezi raspolaganja i upravljanja sredstvima u državnoj svojini; osiguranje državne imovine; izvršavanje zakonskih obaveza vezanih za državnu imovinu; računovodstvene i knjigovodstvene poslove; predračun sredstava; pripremu i izradu finansijskih planova Direkcije; raspored sredstava i izvršenje rashoda; izradu izveštaja i informacija; praćenje i proučavanje zakona koji se odnose na rad Direkcije; pripremanje predloga opštih akata Direkcije; stručnu ocenu i obradu predmeta u sporovima koji se vode u vezi novčanog potraživanja pred Trgovinskim sudom, Višim trgovinskim sudom i postupku po žalbi koji se vodi u upravnom postupku pred poreskim i opštinskim organima uprave; izradu godišnjeg izveštaja plana rada; izradu i pripremu nacrta kadrovskog plana; obezbeđenje usklađenosti rada svih unutrašnjih jedinica u okviru Direkcije; ostvarivanje prava, dužnosti i odgovornosti državnih službenika iz radnog odnosa; poslove analitičara radnih mesta; poslove vezane za postupak ocenjivanja državnih službenika; poslove kojima se obezbeđuje dostupnost informacija od javnog značaja;sprovođenje postupka javnih nabavki; sprovođenje disciplinskog postupka i postupka naknade materijalne štete; poslove na reformi državne uprave; evidenciju i razvoj kadrova; rad stambene komisije; praćenje, analizu i unapređenje korišćenja računarske opreme; zaštitu i obezbeđenje podataka u informacionom sistemu; poslove pisarnicekao i druge poslove iz delokruga Sektora

U Sektoru za finansijsko-materijalne i opšte poslove poslovi se obavljaju u okviru sledećih užih unutrašnjih jedinica:

1) Odeljenje za finansijsko-materijalne poslove,

2) Odeljenje za opšte poslove.

Odeljenje za finansijsko-materijalne poslove obavlja poslove koji se odnose na: finansijsku realizaciju akata u vezi pribavljanja, otuđenja, davanja na korišćenje, odnosno u zakup, održavanja i unapređenja sredstava u državnoj svojini; osiguranje državne imovine; izvršavanje zakonskih obaveza vezanih za državnu imovinu; praćenje i primenu propisa iz finansijsko-računovodstvenog poslovanja; računovodstvene i knjigovodstvene poslove koji se odnose na sastavljanje računovodstvenih isprava i kontrolu njihove ispravnosti, tačnosti i zakonitosti; vođenje i zaključivanje poslovnih knjiga (glavna i pomoćna); izradu periodičnih i godišnjih obračuna; sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja, poslovnih izvešataja i informacija; predračun prihoda i rashoda u Direkciji; izvršenje budžeta u Direkciji koje se odnosi naizradu zahteva za promenu u aproprijaciji i promeni kvote; izradu zahteva za preuzimanje obaveza i zahteva za plaćanje; usaglašavanje sa Trezorom i budžetsko izveštavanje, kao i druge poslove iz delokruga Odeljenja.

Odeljenje za opšte poslove obavlja poslove koji se odno se na:pripremanje predloga opštih akata Direkcije; stručnu ocenu i obradu predmeta u sporovima koji se vode u vezi novčanog potraživanja pred Trgovinskim sudom, Višim trgovinskim sudom i postupku po žalbi koji se vodi u upravnom postupku pred poreskim i opštinskim organima uprave; izradu godišnjeg izveštaja i plana rada i periodičnih izveštaja; izradu i pripremu nacrta kadrovskog plana;izradu rešenja i sastavljanje statističkih i drugih izveštaja iz oblasti rada i radnih odnosa; javne nabavke; radno pravni status državnih službenika i nameštenika; poslovereforme državne uprave; evidenciju i razvoj kadrova; poslove analitičara radnih mesta; postupak ocenjivanja državnih službenika; poslove kojima se obezbeđuje dostupnost informacija od javnog značaja; rad stambene komisije; disciplinski postupak i postupak naknade materijalne štete; praćenje, analizu i unapređenje korišćenja i održavanje računarske opreme; zaštitu i obezbeđenje podataka u informacionom sistemu;dokumentacione, kancelarijske i manipulativne poslove, kao i druge poslove iz delokruga Odeljenja.

Informatror o radu Registar nepokretnosti u javnoj svojini Stvari u javnoj svojini koje su predmet otuđenja
Uzmi račun i pobedi Narodna skupština Republike Srbije Predsednik Republike Vlada Ustavni sud Srbije Vrhovni kasacioni sud Srbije Republičko javno tužilaštvo