МЕНИ
Насловна » Јавне набавке

Јавне набавке

28.11.2017.

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА НА ГП ХОРГОШ
ЈН бр. 6/2017

Преузмите позив у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

09.11.2017.

Централизована јавна набавка 8/2017

Обавештење о закљученом уговору – оригинал тонери HP

07.11.2017.

Централизована јавна набавка 15/2016

Обавештење о закљученом уговору – штампачи

17.10.2017.

Централизована јавна набавка 15/2016

Обавештење о закљученом уговору – радне станице

04.10.2017.

Централизована јавна набавка 8/2017

Обавештење о закљученом уговору – оригинал тонери МИНОЛТА

21.09.2017.

Централизована јавна набавка 4/2015

Обавештење о закљученом уговору – рециклирани тонери HP

20.09.2017.

Централизована јавна набавка 3/2016

Обавештење о закљученом уговору – мобилна телефонија

30.08.2017.

Централизована јавна набавка 15/16

Обавештење о закљученом уговору – колор штампач

20.07.2017.

Централизована јавна набавка 7/2017

Обавештење о закљученом уговору – Санитарне услуге

26.06.2017.

Централизована јавна набавка 5/16 - Партија 16 - Осигурања имовине за потребе Републичке дирекције за имовину РС

Обавештење о закљученом уговору

26.06.2017.

Централизована јавна набавка 11/2016, на период од 2 године - Електрична енергија

Обавештење о закљученом уговору

29.03.2017.

Централизована јавна набавка 1/2016

Обавештење о закљученом уговору – намештај

24.03.2017.

Централизована јавна набавка 3/2015

Обавештење о закљученом уговору – Партија 3, Euro dizel

17.02.2017.

Централизована јавна набавка 10/2015

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 (штампачи)

17.02.2017.

Централизована јавна набавка 4/2015

Обавештење о закљученом уговору - Партија 14 (тонери)

30.01.2017.

Набавка услуга – Одржавање биофекалног колектора на ГП Батровци
Јавна набавка мале вредности, ЈНМВ 2/17

Преузмите позив у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

31.01.2017.

Појашњење конкурсне документације бр. 1 – питања и одговори

08.02.2017.

Одлука о додели уговора

24.02.2017.

Обавештење о закљученом уговору

27.01.2017.

Централизована јавна набавка 3/2015

Обавештење о закљученом уговору – Партија 2, Еvro premium BMB 95

04.01.2017.

Централизована јавна набавка 6/2016

Обавештење о закљученом уговору – Партија 26 (чишћење зграда)

28.11.2016.

Централизована јавна набавка 4/2015

Обавештење о закљученом уговору - Партија 5 (тонери)

18.10.2016.

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊАПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Јавна набавка бр. 8/2016
НАБАВКА МОНТАЖНО – ДЕМОНТАЖНЕ АТЛЕТСКЕ СТАЗЕ И ПОМОЋНИХ СТАЗА СА СВОМ НЕОПХОДНОМ ОПРЕМОМ, СА ЗАКУПОМ ПОДКОНСТРУКЦИЈЕ, ЗА ПОТРЕБЕ ЕВРОПСКОГ АТЛЕТСКОГ ПРВЕНСТВА У ДВОРАНИ 2017, НА ЛОКАЦИЈИ „КОМБАНК АРЕНА“ У БЕОГРАДУ И МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА ИСТИХ, ПО СИСТЕМУ ,,КЉУЧ У РУКЕ“

Преузмите обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

24.10.2016.

Појашњење конкурсне документације 1

28.10.2016.

Одлука о додели уговора

02.11.2016.

Обавештење о закљученом уговору

26.09.2016.

Централизована јавна набавка 6/2015

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

26.09.2016.

ЈН 7/16 Извођење радова на одржавању термо-техничких система инсталација у објектима ГП Хоргош

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

12.10.2016.

Обавештење о поништењу поступка јавне набавке

09.08.2016.

Централизована јавна набавка 10/15

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 (штампачи)

08.07.2016.

Централизована јавна набавка 5/16

Обавештење о закљученом уговору - Партија 16

21.06.2016.

Централизована јавна набавка 2/14

Обавештење о закљученом уговору - Партија 14

13.04.2016.

Jавнa набавкa мале вредности број 3/2016, за набавку услугa – оглашавање у дневним новинама

Преузмите позив у DOC формату

Преузмите конкурсну документацију у DOC формату

Одлука о додели уговора

18.12.2015.

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда јавне набавке број 13/2015

Преузмите обавештење о покретању преговарачког поступка у PDF формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

Одлука о додели уговора

17.06.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 2/2014 за набавку рачунарског материјала Партија 14 – рециклирани тонери за HP уређаје

Врста предмета: добра

Преузмите обавештење у DOC формату

17.06.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 2/2014 за набавку рачунарског материјала Партија 9 – оригинални тонери за SAMSUNG уређаје

Врста предмета: добра

Преузмите обавештење у DOC формату

17.06.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 3/2014 за набавку канцеларијског материјала, Партија 6 - обрасци, свеске, блокови, стикери, роковници и мапе

Врста предмета: добра

Преузмите обавештење у DOC формату

07.04.2015.

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КУПОВИНА НЕКРЕТНИНА

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда(.docx)

Конкурсна документација(.doc)

05.03.2015.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2015,
за набавку услугa – оглашавање у дневним новинама

Набавка услуга - оглашавање у дневним новинама

Обавештење о измени конкурсне документације(.pdf)

Измена конкурсне документације(.doc)

Преузмите одлуку у PDF формату

Преузмите позив у DOC формату

Преузмите конкурсну документацију у DOC формату

21.01.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 5/2014 за набавку добара - горива и мазива

Врста предмета: добра - гориво и мазиво ( Evro premium BMB 95).

Преузмите обавештење у DOC формату

21.01.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 5/2014 за набавку добара - горива и мазива

Врста предмета: добра - гориво и мазиво ( Evro dizel).

Преузмите обавештење у DOC формату

05.08.2014.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА – СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА НЕМАЧКЕ ШКОЛЕ У БЕОГРАДУ

Преузмите позив у DOC формату

Преузмите конкурсну документацију у DOC формату

03.07.2014.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА – СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА НЕМАЧКЕ ШКОЛЕ У БЕОГРАДУ

Преузмите позив у DOC формату

Преузмите конкурсну документацију у DOC формату

Преузмите одлуку о обустави поступка

29.04.2014.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 5/2014, ЗА НАБАВКУ УСЛУГA - СПЕЦИФИЧНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ

Преузмите позив у DOC формату

Преузмите конкурсну документацију у DOC формату

08.04.2014.

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12) директор Републичке дирекције за имовину Републике Србије доноси

О Д Л У К У
обустави поступка

Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности ЈН 4 за 2014. годину, за јавну набавку услуга - специфичнa здравственa заштитa запослених (систематски лекарски преглед).

О б р а з л о ж е њ е

За јавну набавку услуга - специфичнa здравственa заштитa запослених (систематски лекарски преглед), за запослене у Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, редни број ЈН 4 за 2014. годину, наручилац је објавио позив за достављање понуда 08 број 404-83/2014 од 10.03.2014. године на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

До истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца, Републичке дирекције за имовину Републике Србије, ул. Грачаничка бр. 8, приспело је 6 (шест) понуда, и то: Завод за здравствену заштиту радника ''Железнице Србије'', Дом здравља ''Др. Симо Милошевић'' Чукарица, Дом здравља ''Визим'', Општа болница ''Медицински систем Београд'', Дом здравља ''Clinicanova'', Дом здравља ''Еуромедик''.

Чланови Комисије за јавну набавку услуга - специфичнa здравственa заштитa запослених (систематски лекарски преглед), за запослене у Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, у поступку предлагања понуђача са којим ће се закључити уговор утврдила је да у току поступка јавне набавке није спроведена комуникација наручиоца са понуђачима чиме није поступљено по одредби члана 63. Закона о јавним набавкама, односно да питања понуђача и одговори наручиоца нису били објављени на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, и на тај начин нису омогућене свим понуђачима додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, чиме није омогућено свим понуђачима у поступку јавне набавке да буду упознати са садржајем питања и одговора.

На основу напред наведеног, прихваћен је предлог Комисије за јавну набавку услуга, те је донета одлука као у диспозитиву.

Поступак јавне набавке предметних услуга, биће спроведен по објављивању обавештења о обустави поступка јавне набавке на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

ДИРЕКТОР   
Јован Воркапић

Преузмите одлуку у DOC формату

10.03.2014.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА - СПЕЦИФИЧНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ

Преузмите позив у DOC формату

Преузмите конкурсну документацију у DOC формату

28.02.2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ
о измени конкурсне документације, и продужењу рока за подношење понуде, у поступку јавне набавке мале вредности број 3/2014, за набавку услугa – оглашавање у дневним новинама

У складу са чл. 63. ст. 1. и 5. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12), у поступку јавне набавке редни број ЈН 3 за 2014. годину, чији је предмет набавкa услуга -оглашавање у дневним новинама, за потребе Републичке дирекције за имовину Републике Србије, услед техничке грешке наручиоца, мења се Конкурсна документација.

На основу напред изнетог, наручилац – Републичка дирекција за имовину Републике Србије, продужује рок за подношење понуде понуђачима, за 3 (три) дана, тако да је рок уместо:

најкасније до 6.03.2014. године, до 12:00 часова,

сада:

најкасније до 10.03.2014. године, до 12:00 часова.

У складу са продужењем рока за подношење понуда за 3 (три) дана, одлука о додели уговора биће достављена понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке, односно најкасније до 14.03.2014. године.

Прилог: Конкурсна документација.

члан комисије
Јелисавета Петошевић

26.02.2014.

Позив за подношење понуде
у поступку јавне набавке мале вредности број 3/2014,
за набавку услугa – оглашавање у дневним новинама

Преузмите позив у DOC формату

Преузмите конкурсну документацију у DOC формату

14.02.2014.

Позив за подношење понуде
у поступку јавне набавке мале вредности
број 2/2014, за набавку добра -
административни материјал

Преузмите позив у DOC формату

Преузмите конкурсну документацију у DOC формату

07.02.2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ о измени конкурсне документације, и продужењу рока за подношење понуде, у јавној набавци број 1 за 2014. годину набавкa добра – електричне енергије

У складу са чл. 63. ст. 1. и 5. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12), у поступку јавне набавке редни број ЈН 1 за 2014. годину, чији је предмет набавкa добра – електричне енергије за потребе Републичке дирекције за имовину Републике Србије, услед техничке грешке наручиоца, мења се Конкурсна документација.

На основу напред изнетог, наручилац – Републичка дирекција за имовину Републике Србије, продужује рок за подношење понуде понуђачима, за 2 (два) дана, тако да је рок уместо:

најкасније до 10.02.2014. године, до 12:00 часова,

сада:

најкасније до 12.02.2014. године, до 12:00 часова.

У складу са продужењем рока за подношење понуда за 2 (два) дана, Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 (пет) дана од дана отварања понудa, односно најкасније до 17.02.2014. године. Достава одлуке о додели уговора биће у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке, односно најкасније до 20.02.2014. године.

Прилог: Конкурсна документација.

члан комисије
Коста Мирковић

Преузмите конкурсну документацију у DOC формату

29.01.2014.

Jавнa набавке мале вредности
број 14/2013, за набавку услуга - осигурање
објеката и опреме на новом граничном прелазу
"Хоргош"

Преузмите позив у DOC формату

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

10.01.2014.

Набавка електричне енергије за потребе објеката којима управља Републичка дирекција за имовину Републике Србије

Преузмите позив у DOC формату

Преузмите конкурсну документацију у DOC формату

Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права у поступку јавне набавке мале вредности број 14/2013, за набавку услуга - осигурање објеката и опреме на новом граничном прелазу "Хоргош"

12.12.2013.

Обавештавамо све заинтересоване понуђаче да је у поступку јавне набавке мале вредности број 14/2013, за набавку услуга - осигурање објеката и опреме на новом граничном прелазу "Хоргош" подносилац захтева “Wiener Stadtiche osiguranje a.d.o. Beograd” у својству понуђача благовремено поднео захтев за заштиту права 08 број 404-230/13, дана 9. децембра 2013. године.

У складу са чл. 150 став 1 Закона о јавним набавкама захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. Након доношења одговарајуће одлуке наручиоца сви заинтересовани понуђачи биће благовремено обавештени о продужењу рокова у напред наведеном поступку, а наручилац ће своју одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на вебсајту Републичке дирекције за имовину Републике Србије.

члан комисије
Оливера Јејинић

Позив за подношење понуде
у поступку јавне набавке мале вредности број 14/2013, за набавку услуга - осигурање објеката и опреме на новом граничном прелазу "Хоргош"

06.12.2013.

Позивамо вас да Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, на основу члана 39. ст. 5. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12), и члана 9. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности („Службени гласник РС“ бр. 50/2009), поднесете понуду за набавку услуга - осигурање објеката и опреме на новом граничном прелазу "Хоргош".

Понуђач мора испуњавати услове за учествовање у поступку, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124/12), а понуду припрема и доставља у складу са позивом и конкурсном документацијом, коју вам достављамо у прилогу.

Понуду доставити у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти, у року од 8 (осам) дана од дана достављања позива за подношење понуде, односно најкасније до 13.12.2013. године, до 12:00 часова, на адресу наручиоца: Републичка дирекција за имовину Републике Србије, 11.000 Београд, ул. Грачаничка бр. 8, са назнаком НЕ ОТВАРАТИ - ПОНУДА ЗА ОСИГУРАЊЕ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ НА НОВОМ ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ "ХОРГОШ" - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 14/2013, а на полеђини коверте назначити: пун назив, број телефона и адресу Понуђача

Образац понуде мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица Понуђача.

Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана, односно 13.12.2013. године, у 13:00 часова у просторијама Републичке дирекције за имовину Републике Србије, у ул. Грачаничка бр. 8, у Београду.

Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача, који пре почетка отварања понуда морају Комисији за јавне набавке уручити писмена овлашћења за учешће у поступку отварања понуда.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 2 (два) дана од дана отварања понудa, односно најкасније до 16.12.2013. године. Достава одлуке о додели уговора биће у року од 2 (два) дана од дана доношења одлуке, односно најкасније до 18.12.2013. године.

члан комисије
Оливера Јејинић

Преузмите конкурсну документацију у DOC формату

Позив за подношење понуде
у поступку јавне набавке мале вредности број 13/2013, за набавку добара – горива путем картица за гориво

03.12.2013.

Позивамо вас да Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, на основу члана 39. ст. 5. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12), и члана 9. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности („Службени гласник РС“ бр. 50/2009), поднесете понуду за набавку добара - горива путем картица за гориво.

Понуђач мора испуњавати услове за учествовање у поступку, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124/12), а понуду припрема и доставља у складу са позивом и конкурсном документацијом, коју вам достављамо у прилогу.

Избор најповољније понуде у предметној јавној набавци извршиће се на основу критеријума економски најповољније понуде. Оцењивање и рангирање исправних понуда вршиће се према следећим критеријумима: 1. мрежа малопродајних објеката - бензинских станица по свим градовима, на територији Републике Србије, као и на свим путним правцима (60 пондера) и 2. понуђена цена (40 пондера)..

Понуду доставити у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти, у року од 8 (осам) дана од дана достављања позива за подношење понуде, односно најкасније до 10.12.2013. године, до 12:00 часова, на адресу наручиоца: Републичка дирекција за имовину Републике Србије, 11.000 Београд, ул. Грачаничка бр. 8, са назнаком ''НЕ ОТВАРАТИ - ПОНУДА ЗА ГОРИВО ПУТЕМ КАРТИЦА ЗА ГОРИВО" - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 13/2013, а на полеђини коверте назначити: пун назив, број телефона и адресу Понуђача

Образац понуде мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица Понуђача.

Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана, односно 10.12.2013. године, у 13:00 часова у просторијама Републичке дирекције за имовину Републике Србије, у ул. Грачаничка бр. 8, у Београду.

Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача, који пре почетка отварања понуда морају Комисији за јавне набавке уручити писмена овлашћења за учешће у поступку отварања понуда. Одлука о додели уговора биће донета у року од 2 (два) дана од дана отварања понудa, односно најкасније до 12.12.2013. године. Достава одлуке о додели уговора биће у року од 2 (два) дана од дана доношења одлуке, односно најкасније до 14.12.2013. године.

члан комисије
Снежана Фицко

Преузмите конкурсну документацију у PDF формату

Обавештење о измени конкурсне документације (.doc)

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења
Узми рачун и победи Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво