МЕНИ
Насловна » Структура » Сектор за управљање и располагање имовином у државној својини стеченом по сили закона

Сектор за управљање и располагање имовином у државној својини стеченом по сили закона

Сектор за управљање и располагање имовином у државној својини стеченом по сили закона обавља послове који се односе на: преузимање непокретних и покретних ствари стечених по пореском поступку, у поступку стечаја и по другом законском основу, спровођење поступка утврђивање статуса и стања преузетих непокретних и покретних ствари, спровођење поступка прикупљања документације и израде уговора, вршење послова управљања и располагања тим стварима, спровођење поступка располагања стеченом имовином по захтевима државних органа и организација, органа и организација територијалне аутономије и локалне самоуправе и јавних служби, спровођење поступка отуђења, давања на коришћење, односно у закуп непокретности у државној својини, припрему одговарајућег акта Дирекције, у складу са прописима везано за управљање и располагање тим стварима; подношење иницијативе за преузимање правних мера и радњи у циљу заштите имовинских права и интереса Републике Србије, припремање предлога аката за давање на коришћење или отуђење ствари стечених у државну својину по сили закона, припремање предлога аката које доноси Влада из делокруга Сектора, као и друге послове из делокруга Сектора.

У Сектору за управљање и располагање имовином у државној својини стеченој по сили закона послови се обављају у оквиру следећих ужих унутрашњих јединица:

1. Одељење за управљање и располагање имовином у државној својини стеченом по пореском поступку и другом законском основу,

2. Одељење за управљање и располагање имовином у државној својини стеченом у поступку стечаја.

Одељење за управљање и располагање имовином у државној својини стеченом по пореском поступку и другом законском основу обавља послове који се односе на: преузимање непокретних и покретних ствари, спровођење поступка утврђивање статуса и стања непокретних и покретних ствари, спровођење поступка прикупљања документације и израде уговора са органима којима је имовина поверена на чување до одређивања коначног корисника, спровођење поступка управљања стеченом имовином по захтевима државних органа и организација, органа и организација територијалне аутономије и локалне самоуправе и јавних служби, спровођење поступка давања на коришћење, односно одређивања корисника на стеченој имовини, спровођење поступка давања у закуп стечене имовине и израда уговора, спровођење поступка располагања стеченом имовином у поступку јавне лицитације или поступку прикупљања писмених понуда, припрему одговарајућих аката у складу са прописима везано за управљање и располагање тим стварима; припремање аката о подношењу иницијативе за преузимање правних мера и радњи у циљу заштите имовинских права и интереса Републике Србије, припремање предлога аката које доноси Влада из делокруга Одељења, као и друге послове из делокруга Одељења.

У Одељењу за управљање и располагање имовином у државној својини стеченом по пореском поступку и другом законском основу послови се обављају у оквиру следећих ужих унутрашњих јединица:

1.1. Одсек за управљање имовином у државној својини стеченом по пореском поступку и другом законском основу,

1.2. Одсек за располагање имовином у државној својини стеченом по пореском поступку и другом законском основу.

У Одељењу за управљање и располагање имовином у државној својини стеченом у поступку стечаја послови се обављају у оквиру следећих ужих унутрашњих јединица:

1.1. Одсек за управљање имовином у државној својини стеченом у поступку стечаја,

1.2. Одсек за располагање имовином у државној својини стеченом у поступку стечаја.

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења
Узми рачун и победи Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво