МЕНИ
Насловна » Структура » Сектор за финансијско-материјалне и опште послове

Сектор за финансијско-материјалне и опште послове

Сектор за финансијско-материјалне и опште послове обавља послове који се односе на: финансијску реализацију акатау вези располагања и управљања средствима у државној својини; осигурање државне имовине; извршавање законских обавеза везаних за државну имовину; рачуноводствене и књиговодствене послове; предрачун средстава; припрему и израду финансијских планова Дирекције; распоред средстава и извршење расхода; израду извештаја и информација; праћење и проучавање закона који се односе на рад Дирекције; припремање предлога општих аката Дирекције; стручну оцену и обраду предмета у споровима који се воде у вези новчаног потраживања пред Трговинским судом, Вишим трговинским судом и поступку по жалби који се води у управном поступку пред пореским и општинским органима управе; израду годишњег извештаја плана рада; израду и припрему нацрта кадровског плана; обезбеђење усклађености рада свих унутрашњих јединица у оквиру Дирекције; остваривање права, дужности и одговорности државних службеника из радног односа; послове аналитичара радних места; послове везане за поступак оцењивања државних службеника; послове којима се обезбеђује доступност информација од јавног значаја;спровођење поступка јавних набавки; спровођење дисциплинског поступка и поступка накнаде материјалне штете; послове на реформи државне управе; евиденцију и развој кадрова; рад стамбене комисије; праћење, анализу и унапређење коришћења рачунарске опреме; заштиту и обезбеђење података у информационом систему; послове писарницекао и друге послове из делокруга Сектора

У Сектору за финансијско-материјалне и опште послове послови се обављају у оквиру следећих ужих унутрашњих јединица:

1) Одељење за финансијско-материјалне послове,

2) Одељење за опште послове.

Одељење за финансијско-материјалне послове обавља послове који се односе на: финансијску реализацију аката у вези прибављања, отуђења, давања на коришћење, односно у закуп, одржавања и унапређења средстава у државној својини; осигурање државне имовине; извршавање законских обавеза везаних за државну имовину; праћење и примену прописа из финансијско-рачуноводственог пословања; рачуноводствене и књиговодствене послове који се односе на састављање рачуноводствених исправа и контролу њихове исправности, тачности и законитости; вођење и закључивање пословних књига (главна и помоћна); израду периодичних и годишњих обрачуна; састављање и достављање финансијских извештаја, пословних извешатаја и информација; предрачун прихода и расхода у Дирекцији; извршење буџета у Дирекцији које се односи наизраду захтева за промену у апропријацији и промени квоте; израду захтева за преузимање обавеза и захтева за плаћање; усаглашавање са Трезором и буџетско извештавање, као и друге послове из делокруга Одељења.

Одељење за опште послове обавља послове који се одно се на:припремање предлога општих аката Дирекције; стручну оцену и обраду предмета у споровима који се воде у вези новчаног потраживања пред Трговинским судом, Вишим трговинским судом и поступку по жалби који се води у управном поступку пред пореским и општинским органима управе; израду годишњег извештаја и плана рада и периодичних извештаја; израду и припрему нацрта кадровског плана;израду решења и састављање статистичких и других извештаја из области рада и радних односа; јавне набавке; радно правни статус државних службеника и намештеника; пословереформе државне управе; евиденцију и развој кадрова; послове аналитичара радних места; поступак оцењивања државних службеника; послове којима се обезбеђује доступност информација од јавног значаја; рад стамбене комисије; дисциплински поступак и поступак накнаде материјалне штете; праћење, анализу и унапређење коришћења и одржавање рачунарске опреме; заштиту и обезбеђење података у информационом систему;документационе, канцеларијске и манипулативне послове, као и друге послове из делокруга Одељења.

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења
Узми рачун и победи Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво