МЕНИ
Насловна » Структура » Сектор за евиденцију и послове укњижбе

Сектор за евиденцију и послове укњижбе

Сектор за евиденцију и послове укњижбе обавља послове који се односе на: вођење јединствене евиденције непокретности (по кориснику, врсти и вредности), збирне евиденције покретних ствари (по корисницима, врсти и вредности) и евиденције поклона у државној својини; вођење евиденције о стању и кретању средстава у државној својини кроз ажурирање података из евиденција добијених од стране корисника средстава у државној својини и података о средствима у државној својини стeчених по сили закона; припрему и достављање извештаја о структури и вредности имовине корисника средстава у својини Републике Србије, ради састављања завршног рачуна буџета Републике Србије за претходну годину; укњижбу државне својине на непокретности у одговарајућу јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима; праћење и разраду пројеката информационог система и аутоматске обраде података као и организација вршења аутоматске обраде података и прикупљање и сређивање података неопходних за ажурно вођење евиденције; вођење прописаних евиденција и издавање уверења из тих евиденција; праћење, анализу и унапређење коришћења рачунарске опреме неопходне за функционисање регистра државне имовине; припрему планова и програма развоја система из делокруга рада Дирекције; прикупљање и сређивање одређених података за вршење појединих информационо-документационих послова као и обављање техничких операција у вези са тим, и друге послове из делокруга Сектора.

У Сектору за евиденцију и послове укњижбе образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Одељење за припрему података и послове укњижбе,

1.1. Група за укњижбу државне имовине,

1.2. Група за припрему података за евиденцију,

2. Одељење за евидентирање средстава у државној својини и аутоматску обраду података

1.1. Група за контролу података евидентиране имовине у државној својини.

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења
Узми рачун и победи Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво